Zrzeczenie

Zgodnie z art. 1191 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego". Wyrażenia takiej zgody jest potocznie nazywane „zrzeczeniem się praw rodzicielskich".

Jeżeli rodzice biologiczni biorą pod uwagę możliwość zrzeczenia, powinni pamiętać o kilku ważnych aspektach tej decyzji:

 • zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia dziecka;

 • zrzeczenia dokonuje się przed sądem opiekuńczym w miejscu zamieszkania lub pobytu rodziców biologicznych;

 • do przeprowadzenia zrzeczenia konieczne jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka i posiadanie dowodu osobistego;

 • jeśli rodzina jest objęta wsparciem ośrodka adopcyjnego, pracownik ośrodka może towarzyszyć rodzicom w sądzie;

 • zgoda na adopcję nie może odbywać się pod przymusem i musi być wyrażona w pełni świadomie;

 • jeśli matka dziecka jest panną, wdową lub osobą rozwiedzioną (i od prawomocnego orzeczenia o rozwodzie upłynęło więcej niż 300 dni) i żaden mężczyzna nie uznał dziecka, matka wyraża zgodę na adopcję sama;

 • jeśli matka dziecka jest mężatką lub osobą rozwiedzioną (i od prawomocnego orzeczenia o rozwodzie upłynęło nie więcej niż 300 dni), zgodę na adopcję muszą wyrazić obydwoje małżonkowie;

 • po zrzeczeniu ustaje władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem;

 • zgodę na adopcję można odwołać poprzez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, jednak nie później niż przed wszczęciem postępowania o przysposobienie;

 • po adopcji dziecka rodzice biologiczni nie będą mieli dostępu do żadnych danych osobowych rodziny przysposabiającej.

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
 • ul. Skautów 1
 • 41-200 Sosnowiec
 • pokój nr 4
Kontakt
 • tel. 32 269 51 70
 • tel. 519 512 819
 • fax 32 292 98 93
 • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa