Wymagane dokumenty

Zgodnie z obowiązującą od 1.02.2023 r. nowelizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., kandydaci do przysposobienia składają w ośrodku adopcyjnym wniosek o dokonanie wstępnej oceny, a wraz z nim załączniki:

 • odpis zupełny aktu małżeństwa (lub odpis aktu urodzenia w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim);

 • zdjęcie;

 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia;

 • zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia o wykonywanej działalności gospodarczej i o wysokości dochodów lub kopia decyzji ustalającej prawo do emerytury bądź renty, ze wskazaniem wysokości dochodów;

 • odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa ze zgłaszanym dzieckiem (o ile dotyczy);

 • oświadczenia dotyczące pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;

 • dobrowolnie przedłożone referencje (np. opinia proboszcza);

 • dodatkowe dokumenty wynikające z katolickiego charakteru Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego (świadectwo zawarcia małżeństwa sakramentalnego).

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
 • ul. Skautów 1
 • 41-200 Sosnowiec
 • pokój nr 4
Kontakt
 • tel. 32 269 51 70
 • tel. 519 512 819
 • fax 32 292 98 93
 • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa