Zadania ustawowe

Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań ośrodka adopcyjnego należy m.in.:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia;
 • sporządzanie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze wszględu na dobro dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, w tym badanie i opiniowanie w sprawach adopcji wewnątrzrodzinnych;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz rodzin adopcyjnych;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • sporządzanie opinii kwalifikacyjnej;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • promowanie idei adopcji.

Wymienione zadania oznaczają w praktyce, że działania podejmowane przez Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny nie ograniczają się do przygotowania kandydatów do przysposobienia i koordynowania procesów adopcyjnych. Pracownicy ośrodka przeprowadzają diagnostykę dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej i zgłoszonych do adopcji, obejmują je wsparciem, zbierają i aktualizują dane na ich temat, przygotowują opinie specjalistyczne. Ważnym obszarem aktywności ośrodka jest praca z rodzinami naturalnymi oraz opieka nad kobietami w ciąży rozważającymi przekazanie dziecka do adopcji. Ośrodek wspiera również rodziny w okresie postadopcyjnym poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych oraz pracę psychologiczno-pedagogiczną z dziećmi przysposobionymi. 

W ramach wykonywania swoich obowiązków specjaliści DOA współpracują z licznymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, m.in. placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka, centrami pieczy zastępczej, sądami oraz innymi ośrodkami adopcyjnymi na terenie kraju.

Ponadto ośrodek promuje ideę adopcji poprzez prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, organizację dni otwartych, spotkań edukacyjnych i prelekcji, udział pracowników w konferencjach naukowych, przygotowywanie publikacji i obecność w mediach. Specjaliści DOA występowali jako eksperci w stacjach telewizjnych o zasięgu ogólnopolskim (TVP, TVN, Polsat) i regionalnym (TVP Katowice, Telewizja TVS), a także w lokalnym Radiu eM oraz Polskim Radiu Katowice.

W latach 2012-2020 z działań realizowanych przez pracowników Diecezjalnego Ośrodek Adopcyjny skorzystało 4.229 osób. Zadania ustawowe ośrodek wykonuje nieodpłatnie.

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
 • ul. Skautów 1
 • 41-200 Sosnowiec
 • pokój nr 4
Kontakt
 • tel. 32 269 51 70
 • tel. 519 512 819
 • fax 32 292 98 93
 • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa