Historia i status prawny

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny (DOA) został powołany do życia dekretem Biskupa Sosnowieckiego z dnia 15 maja 2008 r. jako wyodrębniona jednostka działająca w strukturze Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu.  Inicjatorami powstania ośrodka byli ks. dr Andrzej Cieślik, dyrektor Centrum, oraz psycholog mgr Elżbieta Dziubaty, która przez kolejne lata kierowała placówką. 

W latach 2008-2012 Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny współpracował z miastem Sosnowiec w obszarze adopcji w ramach projektów „Mamo, tato – czekam na Was” (2008-2010) i „Wspieranie postępowań adopcyjnych dzieci z terenu miasta Sosnowca przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” (2011) oraz wykonywał zadania związane z pozyskiwaniem i przygotowaniem rodzin zastępczych w ramach programu „I Ty możesz tworzyć rodzinę zastępczą”.  Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i reorganizacji systemu adopcji w Polsce od dnia 1 stycznia 2012 r. Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny działa na podstawie umowy zlecającej realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego zawartej pomiędzy samorządem województwa śląskiego a Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

Od początku istnienia do końca czerwca 2021 r. praca Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego doprowadziła do zakończenia sukcesem 454 procesów adopcyjnych, dzięki którym nowe rodziny znalazło 567 dzieci.  

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa