Etapy procedury

Procedura adopcyjna, obejmująca diagnozę, szkolenie i kwalifikację kandydatów do przysposobienia dziecka, jest praktyczną realizacją wymogów dotyczących przygotowania przyszłych rodziców adopcyjnych zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 
W naszym ośrodku procedura ma następujący przebieg:
 
1.   Spotkanie informacyjne 
- odbywa się w siedzibie ośrodka. Podczas spotkania przekazywane są  podstawowe informacje na temat procedury adopcyjnej, wymaganych dokumentów oraz czasu trwania poszczególnych etapów przygotowania do adopcji. Spotkanie nie zobowiązuje do podjęcia kolejnych etapów procedury i nie musi skutkować rejestracją w ośrodku.
 
2.   Rejestracja w ośrodku 
na podstawie złożonych dokumentów oraz po szczegółowym zapoznaniu się i akceptacji przebiegu przygotowania do adopcji osoby starające się o przysposobienie dziecka zostają zarejestrowane jako kandydaci do przysposobienia. 
 
3.   Spotkania z pedagogiem i psychologiem 
- mają na celu ocenę kwalifikacji osobistych oraz motywacji do podjęcia się wychowania dziecka. Diagnoza pedagogiczna obejmuje dwa spotkania, podczas których przeprowadzany jest wywiad na podstawie ustrukturyzowanego kwestionariusza. Badanie psychologiczne odbywa się w ramach dwóch kolejnych spotkań. W ich trakcie wykonywane są testy psychologiczne oraz przeprowadzana jest rozmowa dotycząca relacji rodzinnych na bazie genogramu.
 
4.   Wywiad adopcyjny 
- realizowany jest przez pracowników ośrodka w miejscu zamieszkania kandydatów starających się o adopcję. Pozwala na zweryfikowanie faktycznego stanu deklarowanych warunków do zapewnienia pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka.
 
5.   Wstępna ocena kandydatów 
- jest przeprowadzana przez komisję kwalifikacyjną ośrodka. Polega na analizie sytuacji kandydatów pod względem formalnym oraz merytorycznym, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o dopuszczeniu kandydatów do udziału w szkoleniu warsztatowym. Ocena na tym etapie może być negatywna. W takim przypadku udział w procedurze zostaje zakończony.
 
6.   Szkolenie warsztatowe
- polega na uczestnictwie kandydatów w warsztatach grupowych prowadzonych przez pracowników ośrodka. Ukończenie szkolenia jest wymogiem ustawowym. Osoby przygotowujące się do adopcji są zobowiązane do udziału we wszystkich spotkaniach warsztatowych.
 
7.   Kwalifikacja
- dokonywana jest przez komisję kwalifikacyjną ośrodka na podstawie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, udziału w zajęciach warsztatowych oraz wywiadu adopcyjnego. Komisja przeprowadza całościową analizę predyspozycji kandydatów i podjemuje decyzję, czy posiadają wystarczające kompetencje do utworzenia rodziny adopcyjnej. Potwierdzeniem przygotowania do adopcji jest uzyskanie pozytywnej opinii kwalifikacyjnej.
 
8.   Dobór rodziny do dziecka 
- jest wyłączną kompetencją ośrodka adopcyjnego. Po zgłoszeniu dziecka do adopcji zespół ośrodka spośród zakwalifikowanych kandydatów wyszukuje tych, którzy właściwie zaspokoją jego potrzeby i zapewnią mu adekwatną opiekę. Podstawowym kryterium doboru jest troska o dobro dziecka. To dlatego zespół poszukuje najlepszych rodziców dla dziecka, a nie najlepszego dziecka dla rodziców. 
 
9.   Zapoznanie z informacjami o dziecku
po zaakceptowaniu przez kandydatów decyzji o doborze zapoznają się oni z dokumentacją dziecka zawierającą dane o jego rozwoju psychoruchowym oraz sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej. Ośrodek udostępnia kandydatom wszystkie informacje jakie posiada o dziecku. 
 
10.  Kontakt z dzieckiem
- w przypadku wyrażenia przez kandydatów gotowości do kontaktu z dzieckiem ustalony zostaje termin pierwszego spotkania. Odbywa się ono w obecności pracownika ośrodka oraz innych osób reprezentujących dziecko w miejscu, ktore jest dla niego przyjazne i zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa (np. u osób sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą, na terenie placówki, w której przebywa). W zależności od oceny pierwszego kontaktu i deklaracji kandydatów podejmowana jest decyzja o dalszych spotkaniach i sposobie ich realizacji.
 
11.  Przygotowanie wniosku o przysposobienie
- podjęcie decyzji o adopcji poznanego dziecka otwiera drogę do złożenia przez kandydatów wniosku o przysposobienie do sądu opiekuńczego. Pracownicy ośrodka pomagają w przygotowaniu wniosku oraz skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Wnioskodawcami są zawsze kandydaci. To oni podpisują wniosek i dostarczają go do sądu.
 
12.  Styczność z dzieckiem
- przed orzeczeniem przysposobienia sąd może wydać postanowienie o osobistej styczności między przysposobiającymi i przysposabianym, określając sposób i czas trwania kontaktów przyszłych rodziców z dzieckiem. Postanowenie to najczęściej umożliwia przebywanie dziecka w domu kandydatów. Nadzór nad sprawowaniem pieczy nad dzieckiem wykonuje sąd, korzystając z pomocy ośrodka adopcyjnego. W tym okresie pracownicy ośrodka wspierają kandydatów w nowych zadaniach oraz - na zlecenie sądu - przygotowują sprawozdanie z przebiegu osobistej styczności  z oceną prawidłowości kontaktu.
 
13.  Postanowienie o przysposobieniu
- wydaje je sąd opiekuńczy. Staje się ono skuteczne po uprawomocnieniu. Od momentu uprawomocnienia postanowienia sądu kandydaci są pełnoprawnymi rodzicami adoptowanego dziecka.
 
14.  Spotkania dodatkowe
na każdym etapie procedury, w zależności od potrzeb, ośrodek może przeprowadzić dodatkowe, indywidualne spotkania z kandydatami. Pracownicy ośrodka pozostają także do dyspozycji kandydatów, którzy mogą zawsze, jeśli wymaga tego sytuacja, z własnej inicjatywy umówić dodatkowe spotkania.  
 
Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa