Szkolenie

Udział kandydatów w szkoleniu warsztatowym jest wymogiem formalnym w procesie przygotowania do adopcji określonym w ustawie z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jego zakres tematyczny reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka. Treści przekazywane podczas szkolenia nie są zatem przypadkowe: celem warsztatów jest wyposażenie przyszyłych rodziców adopcyjnych w wiedzę i umiejętności niezbędne do opieki nad dzieckiem. 

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu prowadzi szkolenie według programu „Moje dziecko”, który został opracowany przez zespół pracowników Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu i zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 3/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. Szkolenie składa się z 48 godzin dydaktycznych (8 spotkań) podzielonych na 10 modułów tematycznych. Zagadnienia podejmowane podczas warsztatów dotyczą prawnych aspektów rodzicielstwa adopcyjnego, relacji małżeńskiej, motywacji do przysposobienia dziecka, doświadczenia straty, zdrowia i rozwoju dziecka (problemy rozwojowe, emocjonalne, zaburzenia zachowania), komunikacji i wychowania w rodzinie, problematyki jawności adopcji. Spotkania są prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog), grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 16 osób. W okresie ograniczeń spowodowanych stanem epidemii szkolenie może być realizowane w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Potwierdzeniem odbycia warsztatów jest świadectwo wydawane przez ośrodek adopcyjny. Uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji do adopcji.  

Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa