Akty prawne

 
W Polsce adopcja jest regulowana przez następujące akty prawne:
 
1. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 
 
2. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448)
 
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z późn. zm.)
 
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.)
 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1610) 
 
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1303) 
 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620)
 
Diecezjalny
Ośrodek Adopcyjny
  • ul. Skautów 1
  • 41-200 Sosnowiec
  • pokój nr 4
Kontakt
  • tel. 32 269 51 70
  • tel. 519 512 819
  • fax 32 292 98 93
  • e-mail: doa.sosnowiec@gmail.com


Prowadzenie ośrodka adopcyjnego jest finansowane przez Województwo Śląskie ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa